I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ТИ ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ"  ЕООД, ЕИК BG206261137, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич  2850 ул. Дончо Лазаров 5, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия TIPTRADE, наричана по-долу „Mulniezashtita.eu”.

ІІ. Данни за доставчика

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

III. Характеристики на платформата

ЧЛ. 3. TIPTRADE e платформа, достъпна на адрес в Интернет TIPTRADE.eu, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата услуги, включително следното:

  • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  • Да преглеждат услугите, техните характеристики, прави запитвания за цени и условия за доставка;
  • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на услугите, предлагани от в платформата tiptrade.eu;
  • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата tiptrade.eu електронни средства за разплащане.
  • Да получават информация за нови услуги, предлагани от Доставчика в платформата.
  • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата tiptrade.eu чрез интерфейса на страницата на tiptrade.eu, достъпна в Интернет;
  • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата tiptrade.eu в Интернет;
  • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата tiptrade.eu организира доставянето на услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата tiptrade.eu договор за покупко-продажба на услугите, на адрес tiptrade.eu Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на услуги, Доставчикът в платформата tiptrade.eu се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата услуги. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата tiptrade.eu възнаграждение за доставените услуги съгласно условията, определени в платформата tiptrade.eu и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата или получена като персонално предложение от официалния емайл: sales@tiptrade.eu

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата tiptrade.eu се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. Регистрация за използване на mulniezashtita.eu

Чл. 7. (1) За да използва mulniezashtita.eu за сключване на договори за покупко-продажба на услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2)
Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата mulniezashtita.eu, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на услуги и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3)
С попълване на данните си в формите за попълване на данни за стартиране на поръчка на услуга и натискане на бутона "Изпрати", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)
Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5)
При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата mulniezashtita.eu за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата mulniezashtita.eu услуги.

(2)
В случаите на поръчка на услуги без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на услугите.

Чл. 9.
Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на услугите в платформата mulniezashtita.eu по следната процедура:

(1)
Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата mulniezashtita.eu

(2)
Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата mulniezashtita.eu услуги и добавянето им към списък със услуги за покупка.

(3)
Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4)
Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5)
Избор на способ и момент за плащане на цената.(6) Потвърждение на поръчката;

VI. Съдържание на договора

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на услугите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със услуги за покупка.

(2)
Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба услуги.

(3)
Правата на Ползвателите във връзка с доставените услуги се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите услуги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите услуги, доставени на потребителя.

Чл. 11.
При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12.
Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на услугите или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в mulniezashtita.eu, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1)
Основните характеристики на услугите, предлагани от Доставчика в платформата mulniezashtita.eu са определени в профила на всяка стока в платформата tiptrade.eu

(2)
Цената на услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата mulniezashtita.eu в профила на всяка стока в платформата tiptrade.eu

(3)
Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на услугите се определя от Доставчика в платформата tiptrade.eu и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на услугите за сключване на договора за покупко-продажба;

(4)
Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата mulniezashtita.eu.

(5)
Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата mulniezashtita.eu преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата tiptrade.eu или електронна поща.

Чл. 15. (1)
Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата tiptrade.eu имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на услуги и тяхната доставка.

(2)
Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата mulniezashtita.eu цената за доставка на услугите преди или в момента на доставката им.

(3)
В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1)
Клиентът може да върне закупени от него услуги от www.mulniezashtita.eu в рамките на 14 работни дни от доставката. Услугите трябва да бъдат в пълен комплект в оригиналната си опаковка, документация и  в добро състояние. В този случай, клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума в рамките на 30 дни от получаване на стоката по банковата сметка, от която е направено плащането. Ако потребителя е платил с кредитна карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е получено плащането.В случай на връщане на стоката и претенции от клиента, той е длъжен да се обади по телефона на ТИП ТРЕЙД ЕООД и да посочи номера на фактурата на закупуване.Продавачът посочва адреса, на който клиентът може да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между часовете 9:00 до 16:00 Цената на доставка на върнати услуги се поема от клиента.

(2)
Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1.
При доставка на услуги, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2.
При доставка на услуги, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. При доставка на запечатани услуги, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. При доставка на услуги, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други услуги, от които не могат да бъдат отделени;
5. При доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
6. При доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3)
Когато доставчикът в платформата mulniezashtita.eu не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика.

(4)
Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява сумите, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни, считано от датата на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5)
При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените услуги се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на услугите. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на услугите, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на услугите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата услуги и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика.

(8)
Когато доставчикът в платформата tiptrade.eu не е предложил да прибере услугите сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи услугите или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(10)
В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1)
Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата tiptrade.eu

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата tiptrade.eu не са определили срок за доставка, срокът на доставка на услугите е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата tiptrade.eu

(3) Ако Доставчикът в платформата tiptrade.eu не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните услуги, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата tiptrade.eu се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата tiptrade.eu може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2)
Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1)
Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата tiptrade.eu

(2)
Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата tiptrade.eu съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21.
Доставчикът в платформата tiptrade.eu не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22.
За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на ТИП ТРЕЙД ЕООД за поверителност на личните данни, с която можете да се запознаете на Политика за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3)
При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4)
Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата tiptrade.eu има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на услуги, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата tiptrade.eu

(5)
Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата tiptrade.eu има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата tiptrade.eu  Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1)
Във всеки момент, Доставчикът в платформата tiptrade.eu има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2)
В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата tiptrade.eu има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: tiptrade.eu

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата tiptrade.eu, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2)
Доставчикът в платформата tiptrade.eu и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А)
след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата tiptrade.eu и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

Б)
след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата tiptrade.eu и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В)
с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата tiptrade.eu

(3)
Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата tiptrade.eu, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26.
Доставчикът публикува тези общи условия на адрес Политика и общи условия за ползване заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. Прекратяване

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата tiptrade.eu се прекратяват в следните случаи:

-
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
-
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
-
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
-
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата tiptrade.eu. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28.
Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата tiptrade.eu в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата tiptrade.eu и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30.
Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1)
Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2)
Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на tiptrade.eu и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3)
Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4)
Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата tiptrade.eu

Чл. 32. (1)
Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2)
Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата tiptrade.eu се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2)
Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34.
В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата tiptrade.eu и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35.
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36.
За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на tiptrade.eu.Информация относно упражняване правото на отказ от договораСтандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

1.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

2.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на услугите.

3.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на tiptrade.eu и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

4.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

1.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим плащанията, които сме получили от Вас (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

2.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на услугите обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно услугите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

3.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на услугите. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

4.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на услугите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Предмет на политиката за защита на лични данни

Политика за защита на лични данни има за цел да ви даде информация за това, как tiptrade.eu събира и обработва вашите лични данни чрез използването на този Сайта, включително всички данни, които можете да предоставите чрез този Сайт, когато се регистрирате, прегледате или направите покупка чрез Сайта, да участвате в нашите промоции или да се ангажирате с нас на нашия Сайт или чрез имейли, които може да получите от нас. Важно е да прочетете тази Политика за защита на лични данни заедно с всяко друго известие за поверителност или справедливо известие за обработка, което можем да предоставим при конкретни случаи, когато събираме или обработваме лични данни за вас, за да сте напълно наясно как и защо използваме тези данни. Тази политика за защита на лични данни допълва другите известия и не е предназначена да ги замени.

Администратор на лични данни

Пълно име на фирмата: „ТИП ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК:201556282, град Петрич, ул.“Гоце Делчев“ №12
Имейл адрес: support@tiptrade.eu

Имате право да подадете жалба по всяко време до:

1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 2
Тел.: (02) 940 20 46Факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg,
kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: https://www.cpdp.bg

Бихме желали, обаче, да използваме шанса да се справим с вашите проблеми, преди да се обърнете към КЗЛД, така че молим първо да се свържете с нас.

Последна актуализация на политиката за защита на личните данни

Последната актуализация на тази версия е публикувана през 05.07.2021 г. Това правило може да се променя и да се актуализира периодично. Моля, проверявайте редовно.

Важно е личните данни, които държим за вас, да са точни и актуални. Моля, информирайте ни, ако личните ви данни се променят по време на връзката ви с нас.

Връзки с трети страни

Този сайт включва връзки към други сайтове, приставки и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за вас. Ние не контролираме тези сайтове на трети страни и не носим отговорност за техните политики за поверителност. Когато напускате нашия сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

Данни, които събираме за вас

Лични данни или лична информация означава всяка информация за дадено лице, от което може да бъде идентифицирано това лице. В него не се включват данни, при които идентичността е премахната (анонимни данни).

Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за вас, които сме обединили така:

- Данните за самоличността включват име, презиме, фамилия, потребителски идентификатор;
- Данни за контакт включват адрес за доставка, телефонен номер и имейл адрес за регистрация и PayPal имейл адрес;
- Финансовите данни включват данни за банкови сметки като IBAN;
- Техническите данни включват адрес на интернет протокол (IP адрес), вашите данни за вход, тип и версия на браузъра, настройка и местоположение на часови зони, операционна система и платформа и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този сайт;
- Данните за потребителския профил включват вашия имейл адрес и парола, покупки или поръчки направени от вас, вашите интереси, предпочитания и обратна връзка;
- Данните за маркетинга и комуникациите включват вашето желание или отказ да получавате имейл известия за важни новини, нови оферти и магазини.

Също така събираме, използваме и споделяме обобщени данни, като например статистически или демографски данни за всякакви цели. Агрегираните данни могат да бъдат извлечени от вашите лични данни, но не се считат за лични данни съгласно закона, тъй като тези данни не разкриват пряко или непряко вашата самоличност. Например, може да обобщим данните ви за самоличност, за да изчислим процента на потребителите от мъжки пол. Въпреки това, ако комбинираме или свързваме обединени данни с личните ви данни, така че те да ви идентифицират пряко или косвено, ние разглеждаме комбинираните данни като лични данни, които ще бъдат използвани в съответствие с настоящата Политика за защита на лични данни.
С изключение на ограничени обстоятелства, които ще ви бъдат изяснени, ние не събираме специални категории лични данни за вас (това включва подробности за вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, синдикат членство, информация за вашето здраве и генетични и биометрични данни). Нито събираме информация за наказателни присъди и престъпления. Моля, имайте предвид, че ние няма да събираме съзнателно информация от лице под 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, не трябва да използвате този уебсайт или да ни предоставяте лични данни.

Ако не сте успели да предоставите лични данни
Където трябва да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договор, който имаме с вас и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас. В този случай няма да можете да се присъедините към tiptrade.eu

КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

Използваме различни методи за събиране на данни от и за вас, включително чрез:

Директни взаимодействия. Можете да ни предоставите вашите данни за самоличност, данни за контакт, транзакционни или финансови данни чрез попълване на формуляри или чрез комуникация с нас по пощата, по имейл, телефон или друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато:

- Създавате профил на нашия сайт
- Предоставяте ни обратна връзка

Автоматизирани технологии или взаимодействия. Докато взаимодействате с нашия сайт, ние може автоматично да събираме технически данни за вашето оборудване, действия и модели за сърфиране. Ние събираме тези лични данни, като използваме "бисквитки", сървърни логове и други подобни технологии. Възможно е да получим и технически данни за вас, ако посетите други сайтове, в които се използват нашите "бисквитки". Моля, вижте политика за бисквитки за повече подробности.
Трети страни.
Технически, транзакционни, данни за самоличност и данни за връзка от следните страни:Партньорски мрежи, базирани както в ЕС, така и извън него;За да подобрим предоставяната от нас услуга и функционалността на нашия сайт, можем да получим лични данни за вас от различни трети страни, както е посочено по-долу:
- Технически данни от доставчици на анализи, като например Google, базирана извън ЕС;
- Данни за контакт и технически данни, когато се присъедините към нашия сайт в резултат на нашите маркетингови дейности, включващи трети страни.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


Ние ще използваме вашите лични данни съгласно съответните закони. Най-често ще използваме вашите лични данни при следните обстоятелства:
- Където трябва да изпълним договора, който ще сключим или вече сме сключили с вас.
- Когато това е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трета страна) и вашите интереси и основните права не пренебрегват тези интереси.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В табличен формат изложихме по-долу описание на всички начини, по които планираме да използваме вашите лични данни и правните основания, на които ние разчитаме. Също така определихме какви са нашите законни интереси, където е уместно.Какво представлява законовия интерес?


Законов интерес означават интереса на нашия бизнес в провеждането и управлението на нашия бизнес, за да ви предоставим най-доброто обслужване и най-сигурното преживяване на нашия Сайт. Уверяваме, че разглеждаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху вас (положителни и отрицателни) и вашите права, преди да обработим личните ви данни за нашите законови интереси. Ние не използваме вашите лични данни за дейности, в които нашите интереси са пренебрегнати от влиянието върху вас (освен ако нямаме вашето съгласие или ако законът ни изисква или разрешава по друг начин).

Изпълнението на Договора означава обработка на вашите данни, когато това е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна. Ако не предоставите лични данни, които ние изискваме за изпълнението на договор с вас, ние не можем да сключим договор с вас за предоставянето на нашите услуги.

Цел, тип на данните, законова основа за обработка:

1. Предоставяне на услугата ни. Това включва, но не се ограничава до: Управление на плащания от вашия акаунт в tiptrade.eu, включително изпращане на плащане чрез трети лица като PayPal, Еконт, Спиди, Банкa Уникредит Булбанк. Данни за самоличност Данни за контакт. Финансови данни. Изпълнение на Договора с вас

2. Отговаряне и обработване на всякакви искания или запитвания, които можете да повдигнете към нас, включително :подаване на всякакво запитване към нас;
- ескалиращи и официални оплаквания, включително ответни действия към омбудсмана или съдебни производства
- Данни за самоличност
- Данни за контакт
- Необходимо за нашите законови интереси да предоставим най-ефективната услуга на членовете ни и за доказателствени цели в случай на спор.


3.
Използвайки мерки за предотвратяване на измами с цел защита на бизнеса, от измамна дейност и произтичащите от това последствия.

- Данни за самоличност
- Данни за контакт
- Финансови данни
- Технически данни

Необходимо за нашите законови интереси за предотвратяване на измами.

4. Управление на отношенията ни с вас, например:
1. Уведомявайки ви за промени в нашите условия или правила за поверителност
2. Актуализиране на данните ви в нашата система, валидиране на заявка за изплащане:

- Данни за самоличност
- Данни за контакт
- Данни за профила
- Маркетинг данни
- Технически данни

Необходимо за нашите законови интереси за актуализиране на детайлите и предпочитанията на клиента

5. Промотиране на функциите на Сайта, като например:

1. Участвате в жребий, конкурс, промоци
2. когато предоставяте лични примери за използване в медиите·    
3. за да проучим как потребителите използват продуктите и услугите на сайта;
4. да актуализираме записите ни и да насърчаваме ангажираността към Сайта;
5. Да популяризираме физическите офиси на дружеството.

- Данни за самоличност
- Данни за контакт
- Данни за профила
- Маркетинг данни
- Технически данни

Необходимо за нашите законови интереси, свързани с популяризирането на сайта и налагането на нашия бранд на пазара в България и Европейския съюз.

6. Провеждане на маркетингови кампании за привличане на нови потребители. За да постигнем това, използваме различни канали за нови потребители
Кампании за привличане на нови потребители
Ако се присъедините към нашия сайт в резултат на пренасочване от сайт на трета страна, можем да платим на референта страна комисиона. За целта споделяме данни с партньорски мрежи и агенциите за проследяване, за да изчислим и платим всяка дължима комисиона.

Плащане за клик
Ако се присъедините към нашия сайт в резултат на кликване върху нашата уеб страница от търсачка като Google или Bing, това ще бъде проследено от трета страна. Данните ви ще бъдат споделени между нас и компанията за проследяване на трета страна, за да изчислим колко нови потребители са се присъединили към сайта и колко комисионна се дължи.

Маркетинг в социалните медии
Обичаме да предлагаме Сайта на нови или съществуващи членове.
За да гарантираме, че нашият маркетинг е подходящ, ние откриваме начини да гарантираме, че маркетинговите промоции са насочени към точните хора.
За да направим това, може да споделяме данните си с големи социални медийни страници, за да гарантираме, че маркетингът ни достига до целевата аудитория.
- Данни за контакт
- Маркетинг данни
- Технически данни

Необходимо за нашите законови интереси да се занимават с маркетингови дейности.

7. Да администрираме и защитаваме нашия бизнес и този Сайт, като например:
1.отстраняване на проблеми
2. анализ на данни
3. тестване
4. системна поддръжка
5. клиентско обслужване
6. докладване и хостване на данни
7. за ефективното функциониране на Сайта, предоставянето на административни и ИТ услуги, мрежовата сигурност и в контекста на бизнес реорганизация или групово преструктуриране.

- Данни за самоличност
- Данни за контакт
- Финансови данни
- Технически данни

Необходимо за нашите законови интереси на сигурността на сайта

Маркетинг

Стремим се да ви предоставим възможност за избор на определени лични данни, особено по отношение на маркетинга и рекламата. В рамките на профила си можете да разглеждате и вземате определени решения относно използването на личните ви данни във връзка с маркетинговите имейли.

Преференциални и промоционални оферти от нас

Можем да използваме вашите данни за самоличност, контакт, техническа информация, употреба и данни за профила, за да преценим какво мислим, че може да искате или имате нужда, което ви интересува. Така решаваме кои продукти, услуги и оферти може да са от значение за вас (наричаме това маркетинг).
Вие ще получите маркетингови съобщения от нас, ако сте се регистрирали на нашия сайт и не сте се отписали да получавате имейл известия.

Маркетинг на трети страни

Никога няма да продаваме вашите лични данни на никоя компания. Както е посочено по-горе, може да споделяме вашите данни за контакти или данни за самоличност с определени трети страни, напр. подпроцесори, за да улесним предоставянето на маркетингови имейли на вас и на издателите на социални медии, за да гарантираме, че нашият маркетинг е насочен и е подходящ за членовете на tiptrade.eu.

Отписване от емайл известия

Можете да ни помолите да престанем да ви изпращаме маркетингови имейли по всяко време, като влезете в профила си в Сайта и премахнете отметката за имейл известия или като следвате линковете за отказване от всеки маркетингов имейл, изпратен до вас или изпратите имейл и ни уведомите за това.

Web Бисквитки

Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои бисквитки или да ви предупреждава, когато уебсайтовете поставят или имат достъп до ваши "бисквитки". Ако деактивирате или откажете "бисквитките", моля, имайте предвид, че някои части на този сайт ще станат недостъпни или няма да функционират правилно. За повече информация относно "бисквитките", които използваме, моля, вижте нашата Политика за бисквитки

Промяна на целта

Ние ще използваме вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако разумно считаме, че трябва да ги използваме по друг причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако искате да получите обяснение за това как обработката за новата цел е съвместима с първоначалната цел, моля, свържете се с нас на support@tiptrade.eu. Ако трябва да използваме вашите лични данни с несвързана цел, ние ще ви уведомим и ще обясним правното основание, което ни позволява да направим това. Моля, обърнете внимание, че можем да обработим личните ви данни без ваше знание или съгласие, в съответствие с горните правила, когато това се изисква или разрешава от закона.

Разкриване на вашите лични данни

Може да се наложи да споделяме вашите лични данни със страните, посочени по-долу, за целите, посочени в таблицата в параграф 4 по-горе.

- Външни трети страни, както е посочено в речника;
- Трети страни, на които можем да изберем да продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или от нашите активи. Друга възможност е да се опитаме да придобием други фирми или да се слеем с тях. Ако нашата дейност се промени, новите собственици могат да използват личните ви данни по същия начин, както е посочено в това известие за поверителност.

Ние изискваме от всички трети страни да спазват сигурността на вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме на нашите доставчици на услуги от трети страни да използват вашите лични данни за свои собствени цели и да им позволяват да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

Международен трансфер на данни

Някои от външните ни трети страни се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), така че обработването на личните им данни ще включва трансфер на данни извън ЕИП.

Всеки път, когато прехвърляме вашите лични данни извън ЕИП, ние гарантираме, че му се предоставя подобна степен на защита, като се гарантира прилагането на поне една от следните предпазни мерки:

- Ще прехвърлим вашите лични данни само в държави, за които се счита, че осигуряват подходящо ниво на защита на личните данни от Европейската комисия.
- Когато използваме определени доставчици на услуги, можем да използваме конкретни договори, одобрени от Европейската комисия, които дават на личните данни същата защита, която има в Европа.
- Когато използваме доставчици със седалище в САЩ, можем да им прехвърлим данни, ако те са част от защитата за поверителност, която изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ.

Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до вашите лични данни на тези служители, агенти, контрагенти и други трети страни, които имат бизнес нужда да знаят. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим вас и всеки приложим регулатор за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.
Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до вашите лични данни на тези служители, агенти, контрагенти и други трети страни, които имат бизнес нужда да знаят. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим вас и всеки приложим регулатор за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

Срок на съхранение на данните

Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определите подходящия период на запазване на личните данни, ние считаме сумата, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на вашите лични данни, целите, за които ние обработваме вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

Подробности за периодите на задържане на различни аспекти на вашите лични данни са налични в нашата политика за задържане, която можете да заявите от нас, като се свържете с нас на адрес sales@energy-economy.eu.

В някои случаи можете да ни помолите да изтрием данните ви.

При някои обстоятелства може да анонимизираме вашите лични данни (така че те вече не могат да бъдат асоциирани с вас) за изследователски или статистически цели, в който случай ние можем да използваме тази информация неограничено без допълнително уведомление от вас.

Вашите законови права

При определени обстоятелства имате права по Законите за защита на личните данни.

Тези права са да:

Поискате достъп до личните ви данни (обикновено наричани "заявка за достъп до субекта на данните"). Това ви дава възможност да получите копие от личните данни, които съхраняваме за вас, и да проверите дали законно ги обработваме.

Искате корекция на личните данни, които държим за вас. Това ви позволява да коригирате всички непълни или неточни данни, които държим за вас, въпреки че може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Искане за изтриване на вашите лични данни. Това ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични ви данни, когато няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Освен това имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем вашите лични данни, където успешно сте упражнили правото си да обжалвате обработката (вж. По-долу), където е възможно да сме обработили вашата информация незаконно или от където се изисква да изтрием вашите лични данни за да спазим местните закони. Обърнете внимание, обаче, че може да не сме винаги в състояние да изпълним искането ви за изтриване по конкретни правни причини, които ще ви бъдат съобщени, ако е приложимо, по време на вашето искане.

Обект на обработката на личните ви данни, когато разчитаме на легитимен интерес (или тези на трета страна) и има нещо за вашата конкретна ситуация, което ви кара да се противопоставите на обработката на това основание, тъй като смятате, че тя оказва влияние върху вашите основни права и свободи. Имате право и да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В някои случаи можем да покажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработим информацията ви, която надхвърля вашите права и свободи.

Искайте ограничения за обработката на вашите лични данни. Това ви позволява да ни помолите да преустановим обработката на вашите лични данни в следните сценарии: (а) ако искате да установим точността на данните; б) когато използването на данните от нас е незаконно, но не искате да ги изтрием; в) когато имате нужда от нас, за да съхраняваме данните, дори ако вече не се нуждаем от това, тъй като ви е необходимо да установите, да упражнявате или да защитавате правни искове; или (г) сте се противопоставили на използването на вашите данни, но трябва да проверим дали имаме превъзходни легитимни основания да ги използвате.

Искате да предадете личните си данни на вас или на трета страна. Ние ще предоставим на Вас или трета страна, която сте избрали, вашите лични данни в структуриран, често използван, машинно четен формат. Имайте предвид, че това право важи само за автоматизирана информация, която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или къде сме използвали информацията, за да сключим договор с вас.

Изтеглите съгласието по всяко време, когато разчитаме на съгласието да обработваме личните ви данни. Това обаче няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, извършена преди да оттеглите вашето съгласие. Ако оттеглите вашето съгласие, може да не сте в състояние да ви предоставим определени продукти или услуги. Ще ви посъветваме, ако това е така, когато оттеглите вашето съгласие.Можете да упражните по-горе посочените права, като ни изпратите подписана от Вас писмена заявка с дата, на нашия имейл или пощенски адрес, като посочите дали искате да Ви изпратим тази информация на определен имейл адрес или чрез служба за кореспонденция.ОБИКНОВЕНО НЕ СЕ ИЗИСКВА ТАКСА
Няма да плащате такса за достъп до личните ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Друга възможност е да откажем да изпълним искането ви при тези обстоятелства.

КАКВО МОЖЕ ДА ИСКАМЕ ОТ ВАС
Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността ви и да гарантираме вашето право на достъп до вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.

ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, ако искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви информираме.

Речник

Външни трети страни

- Доставчици на услуги, които предоставят услуги по ИТ и системна администрация
- Различни партньорски мрежи, които проследяват покупките Ви чрез Сайта
- Регулаторните органи и други органи, базирани в България, които може да изискват отчитане на обработващите дейности при определени обстоятелства
Различни доставчици на изплащания, които се предлагат на Сайта.
- В зависимост от вашите маркетингови предпочитания, може да ангажираме доставчици на електронна поща като външна услугаСоциални медии
- Различни агенции за проследяване, чрез които сте се присъединили към нашия Сайт в резултат на препращане от трета страна

Партньорски мрежи - мрежа, която действа като посредник между нашия Сайт, който рекламира продукти и услуги, и магазините, които продават тези продукти и услуги.

Информация за използваните от нас web "бисквитки"

Нашият уеб сайт използва "бисквитки", за да ви отличи от другите потребители. Това ни помага да проследяваме вашите транзакции, да ви предоставяме добро преживяване, когато преглеждате нашия уеб сайт и ни позволява да го подобряваме. Продължавайки да разглеждате Сайта вие се съгласявате с използването на "бисквитки", както е посочено в тези правила.Ние използваме различни видове "бисквитки" на нашия Сайт и искаме само вашето съгласия с някои от "бисквитките", които използваме. Това е така, защото "строго необходими бисквитки" и "функционални бисквитки" са оперативно необходими и освободени от изискването да получим вашето съгласие. Поради това искаме само вашето съгласие за "Аналитични бисквитки", и "бисквитките", поставени от партньорските мрежи, с които работим. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изтриете всички "бисквитки" на устройствата си и / или като промените настройките на "бисквитките" на браузъра или устройството си.Моля, имайте предвид, че някои части от нашия сайт и други уебсайтове и мобилни приложения няма да функционират правилно, ако деактивирате "бисквитките". Също така  "бисквитките" са абсолютно задължителни, за да може да се отчете вашия кешбек.  Ако те не са налице, това може да означава, че няма да можете да заявите какъвто и да е кешбек.

Какво представлява web "бисквитката"

"Бисквитката" е малък файл с букви и цифри, който съхраняваме в браузъра или твърдия диск на вашия компютър, ако сте съгласни. "Бисквитките" съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на вашия компютър.

Ние използваме - строго необходими, аналитични и функционални бисквити

Строго необходими web бисквитки

Te са необходими за функционирането на нашия уебсайт. Те включват например "бисквитки", които ви позволяват да влизате в защитени зони на нашия сайт;

Аналитични web бисквитки

Позволяват ни да разпознаваме и броим броя на посетителите и да видим как посетителите се движат около нашия Сайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи Сайтът ни, например, като гарантираме, че потребителите намират лесно това, което търсят;

Функционални web бисквитки

Те се прилагат, за да ви разпознаят, когато се върнете на нашия Сайт. Това ни позволява да персонализираме съдържанието си за вас и да си припомним вашите предпочитания (например дали вече сте влезнали в профила си или не).