8/5/2023 0:01

Какво включват измерванията на заземителната инсталация и при какви условия се издава протокол за узаконяване на мълниезащита

Митов Инженеринг предлага също и електрически измервания и документи за узаконяване за:

- Съпротивление на защитни заземителни инсталации

- Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации

- Издаване на всички видове протоколи за АКТ 16

- Узаконяване на нови ел.инсталации

- Контрол на защитни прекъсвачи

- Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

- Импеданс на контура „фаза-защитен проводник

- Съпротивление на изолация

- Контрол на защитни прекъсвачи

- Микроклимат на работната среда

- Контрол /измерване/ на климатични и вентилационни инсталации

- Шум на работната среда

- Осветеност на работната среда

Божидар Радевски
Експерт
Персоналнно предложение

Електро услуги спрямо вида ел. инсталация

Силно токови инсталации

Виж какво включва

Слабо токови инсталации

Виж какво включва

Електроинженеринг

Виж какво включва

Изграждане на трафопост

Виж какво включва

Изграждане на ел. табла

Виж какво включва